Uvjeti pružanja usluga www.fidia.hr

Područje primjene
Na poslovni odnos između www.fidia.hr i Naručitelja primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti koji se objavljuju na Internetu i koji vrijede u trenutku narudžbe.

Predaja narudžbe
Naručitelj tvrtki Fidia d.o.o. daje narudžbu za kupnju proizvoda. Do ugovornog odnosa dolazi kada narudžbu koju je Naručitelj dao putem Interneta (online forme za narudžbu) potvrdi Fidia i/ili kartičarska kuća putem koje je transakcija izvršena.

Cijene
Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja usluge, a koje su navedene na Internet stranici www.fidia.hr. Cijene uključuju PDV za proizvode koji se nalaze u galerijama prethodno spomenute internet stranice.

Plaćanje
Naručitelj plaća proizvode sukladno odredbama kartičarske kuće, a temeljem online obrasca iste.

Pridržaj vlasništva
Proizvodi ostaju u vlasništvu Fidia d.o.o. sve do obavijesti kartičarske kuće o uspješno obavljenoj transakciji.

Odgovornost za nedostatke
Naručitelj je dužan vidljive nedostatke na isporučenim proizvodima, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, reklamirati odmah po isporuci. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka se neće uvažiti. Kod opravdanih reklamacija Naručitelj ima pravo na zamjensku isporuku. Ukoliko takva isporuka nije moguća ili ako ne uspije, Fidia d.o.o. će Naručitelju umanjiti ukupni iznos cijene za manjkavu robu u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu proizvoda, ili izvršiti povrat ukupnih sredstava.

Odgovornost
Fidia d.o.o. odgovara samo za štete na proizvodima do trenutka preuzimanja proizvoda od strane Naručitelja. Odgovornost za oštećenja ili gubitak datoteka na nosačima podataka Naručitelja, kao i gubitak datoteke tijekom elektronskog prijenosa podataka ili prijenosa preko računalnih mreža, je isključena.

 

Sadržaj ovih uvjeta korištenja i pravila o privatnosti može se mijenjati o čemu www.fidia.hr nisu dužni obavijestiti korisnike.

Posljednja izmjena: 8. lipnja 2020.

Fidia d.o.o.